Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


SMR Statutory management reqiurements
Zákonné požiadavky hospodárenia
SNM(Francúzsko) Service des Nouvelles de Márches
Servis francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva pre sledovanie trhov a cien
SONITO(Francúzsko) Société Nationale Interprofessionelle de la Tomate
Národná spoločnosť pre rajčiny
SPF specific pathogen - free
bez špecifických patogénov
SPII Scottish Pig Industry Initiative
Škótska iniciatíva pre odvetvie chovu ošípaných
SPRINT Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer
Strategický program pre inováciu a transfér technológie
SPS sanitary and phytosanitary
sanitárne a fytosanitárne
SQBLA Scottish Quality Beef and Lamb Association
Škótske zduženie pre kvalitu hovädzieho a jahňacieho mäsa
SQQ standard quality quotation
kvotácia štandardnej kvality
SRA Sugar Regulatory Administration
Úrad pre hospodárenie s cukrom
SRA Sugar Refiners Association
Združenie výrobcov cukru
SRM specific risk material
špecifický rizikový materiál
SRW soft red winter wheat
ozimná pšenica siata červená
SSC special safeguard clause
špeciálna ochranná klauzula
SSC Scientific Steering Committee
Vedecký riadiaci výbor
STADIUM Statistical Data Interchange Universal Monitor
Projekt EÚ zameraný na elektronické spracovanie dát a dokumentácie pri obchodnej výmene agrárnych produktov
STRIDE Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe
Veda a technológia pre regionálnu inováciu a rozvoj v Európe
STRUDER Structural Development in Selected Regions in Poland
Štrukturálny rozvoj vo vybraných regiónoch Poľska
STS Schweizer Tierschutz
Švajčiarske združenie na ochranu zvierat
SVC Standing Veterinary Committee
Stály veterinárny výbor

« 63 records, 4 pages, current page 3 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood