Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


NFGA(USA) National Grain and Feed Trade Association
Národné združenie pre obchod s obilím a krmivami
NFS German New Federal States
nové nemecké spolkové krajiny
NFS(Veľká Británia) National Food Survey
Prehľad o národnom potravinárstve
NFU non-food use
nepotravinárske účely
NFU National Farmers Union of England and Wales
Národný zväz farmárov Anglicka a Welsu
NGO non-governmental organization
mimovládna organizácia
NGQ national guaranted quality
národne zaručená kvalita
NHTC non-hormone treated cattle
hormonálne neošetrený dobytok
NICs newly industrialized countries
novoindustrializované krajiny
NIESR(Veľká Británia) National Institute for Economic and Social Research
Národný ústav pre hospodársky a sociálny výskum
NIMEA Northern Irish Meat Exporters Association
Severoírske združenie exportérov mäsa
NIMMB Northern Ireland Milk Marketing Board
Severoírsky výbor pre marketing mlieka
NISA net income stabilisation account
účet stabilizácie čistého príjmu
NMPF National Milk Producers Federation
Národná federácia producentov mlieka
NMR national milk records
národné údaje o mlieku
NOAH(Veľká Británia) National Office of Animal Health
Národný úrad pre zdravie zvierat
NOPA National Oilseed Processors Association
Národné združenie spracovateľov olejnín
NPA(Veľká Británia) National Pig Association
Národné združenie chovateľov ošípaných
NPC nominal protection coefficient
koeficient nominálnej ochrany
NPIDP(Austrália) National Pork Industry Development Programme
Národný rozvojový program pre odvetvie ošípaných

« 52 records, 3 pages, current page 2 »