Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


CEC Commission of the European Communities
Komisia európskych spoločenstiev
CECA Committee of European Coffee Association
Výbor európskych združení pre kávu
CECODE European Centre of Retail Trade
Európske centrum pre maloobchod
CECOP European Committee of Production Cooperatives
Európsky výbor výrobných družstiev
CEDPI European Committee for the Defence of Industrial Property
Európsky výbor pre ochranu priemyselného vlastníctva
CEECs Central and Eastern European Countries
krajiny strednej a východnej Európy
CEEP Centrum of European Public Enterprises
Ústredie európskych štátnych podnikov
CEEREAL European Breakfast Cereal Association
Európska asociácia výrobcov cereálnych potravín určených na raňajky
CEFS Comité Européen des fabricants de Sucre
Európsky výbor výrobcov cukru
CEFTA Central European Free Trade Agreement
Dohoda o stredoeurópskej zóne voľného obchodu
CEG European Consumers Group
Európske združenie spotrebiteľov
CEGROBB European Association of Beverage Wholesalers
Európska asociácia veľkoobchodníkov s nápojmi
CEI Central European Initiative
Stredoeurópska iniciatíva
CEJA Conseil Européen de Jeunes Agriculteurs
Európska rada mladých farmárov
CELC Confédération Européenne du Lin et du chanvre
Európska konfederácia pre ľan, plátno a konope
CELCAA Comité Européenne de Liaison des Commerces Agro-Alimentaires
Európske združenie pre agropotravinársky obchod
CEMA European Committee of Associations of Manufacturers of Agricultural Machinery
Európsky výbor výrobcov poľnohospodárskej techniky
CEOAH European Committee for Agricultural and Horticultural Tools and Implements
Európsky výbor pre poľnohospodárske a záhradnícke zariadenia a nástroje
CEP Federation of National Organizations of Fish Wholesalers, Importers and Exporters of the EU
Federácia národných organizácií veľkoobchodníkov s rybami, dovozcov, vývozcov EÚ
CEPR Centre for European Policy Research
Centrum pre výskum európskej politiky

« 150 records, 8 pages, current page 3 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood