Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


CBOT Chicago Board of Trade
Chicagská obchodná komora
CBRD cattle birth record document
dokument zaznamenávajúci narodenie dobytka
CBS Central Bureau voor de Statistiek
Holandský centrálny štatistický úrad
CBSS Council of the Baltic Sea States
Rada pobaltských štátov
CBV(Švajčiarsko) Confederation et la coopérative suisse pour l´approvsionnement en bétail de boucherie et en viande
Švajčiarske združenie pre jatočný dobytok a zásobovanie mäsom
CCBV EU Professional Committee of Cooperatives for Cattle and Meat
Profesionálny výbor družstiev pre chov dobytka a produkciu mäsa v EÚ
CCC Commodity Credit Corporation
Komoditná úverová spoločnosť USA
CCC Community Customs Code
Colný zákonník Spoločenstva
CCC Consumer Consultative Committee
Poradný výbor spotrebiteľov
CCC Customs Cooperation Council
Rada colnej spolupráce
CCET OECD Center for Cooperation with the Economies in Transition
Centrum OECD pre spoluprácu s transformujúcimi sa krajinami
CCR Community Research Centre
výskumné centrum EÚ
CCS Carbon Capture and Storage
Technológie zachytenia a uskladnenia emisií CO2
CD customs declaration
colné prehlásenie
CDM Clean development mechanism
Mechanizmus čistého rozvoja
CE compulsory expenditure
povinné výdavky
CE Council of Europe
Rada Európy
CEA European Confederation of Agriculture
Európska poľnohospodárska konfederácia
CEBECO Dutch Central Cooperative Association
Holandské centrálne družstevné združenie
CEBP Conféderation européenne des organisations nationales de la boulangerie
Konfederácia národných pekárskych a cukrárskych organizácií EÚ

« 150 records, 8 pages, current page 2 »

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood