Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


ACE Alliance for Beverage Cartons and the Environment
Aliancia pre nápojové obaly a životné prostredie
ACF,ACMF Australian Chicken Meat Federation
Austrálska federácia pre kuracie mäso
ACF,ACMF Australian Chicken Meat Federation
Austrálska federácia pre kuracie mäso
ACGC Australian Chicken Growers Council , is the peak body representing poultry meat farmers in Australia (chicken and turkey).
Austrálska rada chovateľov hydiny
ACGC Australian Chicken Growers Council , is the peak body representing poultry meat farmers in Australia (chicken and turkey).
Austrálska rada chovateľov hydiny
ACIAR Australian Centre for International Agricultural Research
Austrálske centrum pre medzinárodný poľnohospodársky výskum
ACMSF Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food
Poradný výbor pre mikrobiologickú bezpečnosť potravín
ACOS Association of southern sheep farmers
Asociácia chovateľov oviec, Portugalsko
ACOS Association of southern sheep farmers
Asociácia chovateľov oviec, Portugalsko
ACP African, Caribbean and Pacific Countries
Krajiny Afriky, Karibiku a Pacifiku
ACP The Advisory Committee on Pesticides
Poradný výbor pre pesticídy, UK
ACP The Advisory Committee on Pesticides
Poradný výbor pre pesticídy, UK
ACR agriculture conversion rate
poľnohospodársky devízový kurz
ACRE Advisory Committee on Releases to the Environment
Poradný výbor pre vypúšťanie do životného prostredia
ACTIP Animal Cell Technology Industrial Platform
Neformálne fórum európskych spoločností zaoberajúcich sa technológiou živočíšnych buniek
ADAS UK Agricultural Development and Advisory Service
Britská služba pre poradenstvo a rozvoj poľnohospodárstva
ADB Asian Development Bank
Ázijská rozvojová banka
ADB Asian Development Bank
Ázijská rozvojová banka
ADEME Agency for Environment and Energy Control
Agentúra pre životné prostredie a energetiku, Francúzsko
ADEME Agency for Environment and Energy Control
Agentúra pre životné prostredie a energetiku, Francúzsko

« 207 records, 11 pages, current page 3 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood