Pripomienkové konania

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR

Odkaz (linka) na portál právnych predpisov, kde sa od 1. júna 2008 nachádzajú aktuálne legislatívne materiály na pripomienkové konanie

Vaše pripomienky k vystaveným materiálom posielajte na adresu uvedenú pri každom materiáli v stĺpci adresa kliknutím na linku e-mail. Do predmetu e-mailu uveďte názov (číslo) materiálu, ku ktorému máte pripomienky.

Mat. č. 1819/2008-100

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2008 (stav za rok 2007)
Vystavené: 18.7.2008
Termín: 29.7.2008
Adresa: email

Mat. č. 1840/2008-100

Správa o lesnom hospodárstve v SR 2008 (stav za rok 2007)
Vystavené: 17.7.2008
Termín: 30.7.2008
Adresa: email

Mat. č. 2399/2008-310

Analýza zdaňovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov
Vystavené: 24.6.2008
Termín: 7.7.2008
Adresa: email

Mat. č. 1827/1/2008-410

Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve
Vystavené: 5.6.2008
Termín: 19.6.2008
Adresa: email

Mat. č. 1645/2008-100

Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
Vystavené: 30.5.2008
Termín: 12.6.2008
Adresa: email

Mat. č. 1641/2008–100

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
Vystavené: 28.5.2008
Termín: 10.6.2008
Adresa: email

Mat. č. 1531/2008-100

Návrh indikatívneho akčného plánu Národného lesníckeho programu
Vystavené: 29.4.2008
Termín: 14.5.2008
Adresa: email


Materiál na verejnú diskusiu

Nebol vložený žiadny materiál.


Predbežné informácie o pripravovaných zákonoch

Mat. č. 1083/2007-410

Predbežná informácia k návrhu zákona o poľovníctve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vystavené: 31.7.2007
Adresa: email

Mat. č. 1106/2007-410

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Vystavené: 2.2.2007
Adresa: email

Mat. č. 1181/2007-410

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Vystavené: 2.2.2007
Adresa: email

Mat. č. 1048/2007-410

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
Vystavené: 2.2.2007
Adresa: email

Mat. č. 1192/2007-410

Predbežná informácia k návrhu zákona o hydromelioráciách
Vystavené: 2.2.2007
Adresa: email

Mat. č. 1123/2007-410

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Vystavené: 1.2.2007
Adresa: email

Mat. č. 2511/2006-410

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vystavené: 31.1.2006
Adresa: email