Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

12-10-2009

Číslo schémy: XA 252/2009

Platnosť a účinnosť schémy: 19. 12. 2009

Termín vypísania výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu PPA: 01. 03 2010 - 30. 06 2010

Termín vypísania výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu PPA: 23. 09. 2010 - 29. 10. 2010

Schéma je vypracovaná v súlade s § 10 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 10 ods. 2 až 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky stanovilo v roku 2010 na realizáciu tejto schémy limit finančných prostriedkov vo výške 100 000 €.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood