Facebook Statistics
Značka Kvality


Oboznámenie žiadateľov / prijímateľov o strate účinnosti zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ku dňu 31.12.2018

12-10-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný Program rybné hospodárstvo 2014-2020 (ďalej len „RO pre OP RH“), vydáva všeobecné usmernenie, ktorého predmetom je oboznámenie žiadateľov / prijímateľov o strate účinnosti zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ku dňu 31.12.2018 a o ...

Zverejnenie príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania verzia 1. PRH 2021-2027

03-08-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program rybné hospodárstvo 2021-2027 (PRH 2021-2027), informuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, aby pre potreby obstarania tovarov a služieb v rámci PRH 2021-2027 postupovali v zmysle „Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1.“

Hlasovanie písomnou procedúrou per rollam č. 8 Monitorovacieho výboru pre OP RH

04-07-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) zverejňuje v súlade s uskutočneným hlasovaním per rollam č. 8, Zápisnicu a uznesenie z predmetného hlasovania prijaté Monitorovacím výborom pre OP RH.

Príručka k procesom obstarávania pre projekty OP RH 2014-2020_verzia 8

04-07-2023
Príručka k obstarávaniu zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP ver. 8

Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ver. 3

30-06-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu Vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP.

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3

25-04-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program rybné hospodárstvo 2021-2027 informuje, že v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. f) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov aktualizoval a vydal centrálny koordinačný orgán: Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3


Schválenie programu Rybné hospodárstvo 2021 – 2027

15-03-2023
Dňa 13.03.2023 bol zo strany Európskej komisie schválený Program rybné hospodárstvo SR 2021-2027, rozhodnutím EK č. C(2023) 1795 final.

Príručka pre prijímateľa, verzia 8

07-03-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie projektov pre potenciálnych prijímateľov podpory. Ide o Príručku pre prijímateľa, verzia 8.
Zároveň informujeme, že dňom zverejnenia na webovej stránke, príslušný dokument nadobúda svoju účinnosť.

Upozornenie na plánované uzavretie výziev dňa 31. marca 2023

28-02-2023
Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo upozorňuje žiadateľov na plánované uzavretie výziev dňa 31. marca 2023

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy

17-01-2023
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb zverejňuje dokument „Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy pre programové obdobie 2014 – 2020“.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood