Facebook Statistics
Značka Kvality

Upozornenie pre MAS k Indikatívnym harmonogramom výziev na rok 2020

22-10-2019
RO pre IROP upozorňuje miestne akčné skupiny, ktoré disponujú platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD (Výzva IROP-PO5-SC511/512-2018-28), na povinnosť zverejniť Indikatívny harmonogram výziev na rok 2020 na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra 2019 ...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood