Facebook Statistics

Vestníky

Vestníky - rok 2018

Vestník čiastka 18/2018 (vystavená 26-07-2018)

Obsah:

47.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2018 (vystavená 25-07-2018)

Obsah:

46.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2018 (č. 340/2018-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2018 (vystavená 17-07-2018)

Obsah:

45.
Listina registrovaných odrôd 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2018 (vystavená 25-06-2018)

Obsah:

44.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2018 (vystavená 13-06-2018)

Obsah:

43.
Rozhodnutie o oprávnení na šľachtenie a plemenitbu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2018 (vystavená 29-05-2018)

Obsah:

42.
Dodatok č. 1 k Štatútu komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve
 
a pri rozvoji vidieka predložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2018 (vystavená 24-05-2018)

Obsah:

39.
Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU KONTROLNEJ RADY Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2016/2017-250 pre štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
40.
Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU KONTROLNEJ RADY Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2017/2017-250 pre štátny podnik Agroinštitút Nitra, štátny podnik
41.
Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU KONTROLNEJ RADY Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2018/2017-250 pre štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2018 (vystavená 22-05-2018)

Obsah:

12.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2018
13.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2018
14.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2018
15.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2018
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2018
17.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike pre rok 2018
18.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019
19.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2018 -2019
20.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2018 - 2019
21.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2018
22.
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018
23.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018
24.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2018 – 2019
25.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2018
26.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2018
27.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2018
28.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
29.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
30.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
31.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2018 (vystavená 03-05-2018)

Obsah:

11.
Uverejnenie údajov žiadosti o zmenu špecifikácie chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Paprika Žitava"/„Žitavská paprika" (žiadosť o zmenu)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2018 (vystavená 16-04-2018)

Obsah:

10.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 10. 4. 2018 č. 1632/2018-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2018 (vystavená 05-04-2018)

Obsah:

9.
Kalendár veľtrhov a výstav 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood