Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2014

Prehľad vestníkov za rok 2014 (vystavená 08-01-2015)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2014 (vystavená 11-12-2014)

Obsah:

43.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2014 (vystavená 26-11-2014)

Obsah:

42.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2014 (č. 722/2014-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2014 (vystavená 14-11-2014)

Obsah:

41.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (zo 7. 11. 2014, číslo 4805/2014-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2014 (vystavená 14-11-2014)

Obsah:

40.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2014, zostavená ku dňu 31. 10 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2014 (vystavená 14-11-2014)

Obsah:

39.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2014 (vystavená 02-10-2014)

Obsah:

37.
Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/989/2014 o opatreniach na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) na územie Slovenskej republiky a jej šírenia na území Slovenskej republiky
38.
Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/992/2014 na zabránenie zavlečenia a rozširovania pôvodcu náhleho odumierania dubov (Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov.) na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2014 (vystavená 16-09-2014)

Obsah:

36.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2014 (vystavená 01-08-2014)

Obsah:

35.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov - Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/750/2014 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Anoplophora chinensis (Forster) na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2014 (vystavená 15-07-2014)

Obsah:

34.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 10. 07. 2014 číslo 3638/2014-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2014 (vystavená 23-06-2014)

Obsah:

33.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2014 (č. 439/2014-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2014 (vystavená 23-06-2014)

Obsah:

32.
Polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu a v členení na jednotlivé výrobné odbory potravinárskeho priemyslu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2014 (vystavená 16-06-2014)

Obsah:

31.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2014

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood