Vestníky

Vestníky - rok 2012

Vestník čiastka 17/2012 (vystavená 19-07-2012)

Obsah:

35.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na prerokovanie žiadostí o podporu v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka predložených podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011 - 100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2012 (vystavená 19-07-2012)

Obsah:

34.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 16.7.2012 číslo 2737/2012-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2012 (vystavená 02-07-2012)

Obsah:

32.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2106/2012-250 o činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu
33.
Štatút rezortnej majetkovej komisie vydaný na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2475/2012-250

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2012 (vystavená 19-06-2012)

Obsah:

31.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov – Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. 549/OOR/2012 o vyhlásení vymedzených zón proti rozširovaniu hrčiarky gaštanovej(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) na Slovensku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2012 (vystavená 22-05-2012)

Obsah:

30.
Doplnok č. 2 - Kalendár veľtrhov a výstav 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2012 (vystavená 18-04-2012)

Obsah:

28.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
29.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 11. 4. 2012 číslo 1506/2012-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2012 (vystavená 13-04-2012)

Obsah:

26.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrení v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov (Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/261/2012 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) na území Slovenskej republiky a Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/262/2012 na zabránenie zavlečenia a rozširovania Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na území Slovenskej republiky)
27.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín - "Paprika Žitava" alebo "Žitavská paprika" (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2012 (vystavená 05-04-2012)

Obsah:

25.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2012 (vystavená 22-03-2012)

Obsah:

23.
Zoznam schválených prvých spracovateľov
24.
Štatút Odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a aplikačné zariadenia na ochranu rastlín
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2012 (vystavená 15-03-2012)

Obsah:

22.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2012 (vystavená 12-03-2012)

Obsah:

21.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správ vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1.3.2012 do 28.2.2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2012 (vystavená 12-03-2012)

Obsah:

20.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Zázrivské vojky (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2012 (vystavená 02-03-2012)

Obsah:

5.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2012
6.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2012
7.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republiky v roku 2012
8.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domáce (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republiky v roku 2012
9.
Národný kontrolný program pre salmovelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v rokoch 2010 - 2012
10.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2012
11.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na rok 2012
12.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2010 - 2013
13.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2012
14.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2012
15.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy(IBR) na Slovensku na rok 2012
16.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným/transmisívnym spongiformným encefalopatiám - scrapie v Slovenskej republike na rok 2012
17.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2012
18.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike pre rok 2012
19.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)