Vestníky

Vestníky - rok 2001

Vestník čiastka 8/2001

Obsah:

33.
Potravinový kódex Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2001

Obsah:

27.
Zásady regulácie trhu s veľkonočnými jahňatami v roku 2001
28.
Doplnenie Dostihového poriadku Slovenskej republiky č. j. 1690/2001-410 zo 16. marca 2001
29.
Zverejnenie výnimiek MP SR z § 40 zákona č. 291/1996 Z.z. vydaných na dovoz neregistrovaných odrôd osív a sadiva za obdobie od 16. 3. do 31. 12. 2000
30.
Doplnok k Zoznamu povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2001, č.j. 9959/2000-620
31.
Doplnok k Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2001, č.j. 9960/2000-620
32.
Prehľad firiem a krmív zapísaných do registra krmín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2001

Obsah:

22.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100 o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov
23.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení
24.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. februára 2001 č. 28/2001/1-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti
25.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. februára 2001 č. 28/2001/2-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov
26.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. februára 2001 č. 28/2001/3-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2001

Obsah:

19.
Metodické usmernenie k niektorým ustanoveniam Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 18. decembra 2000 č. 3809/1/2000 - 100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie
20.
Metodické usmernenie k niektorým ustanoveniam Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 18. decembra 2000 č. 3809/2/2000 - 100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve
21.
Výsledky obchodných verejných súťaží formou verejného predaja zásob ŠFTR, konaných v druhom polroku 2000

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2001

Obsah:

13.
Štatút rezortnej konkurznej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 330/2001-100
14.
Štatút regionálnej konkurznej komisie regionálneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 329/2001-100
15.
Zoznam zahraničných veterinárnych liekov registrovaných a povolených v Slovenskej republike
16.
Zoznam domácich veterinárnych liekov registrovaných a povolených v Slovenskej republike
17.
Zoznam schválených /neregistrovaných/ domácich a zahraničných prípravkov v Slovenskej republike
18.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o vydaní šľachtiteľských osvedčení /z 1. 2. 2001 číslo 100/2000-510/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2001

Obsah:

11.
Kalendár výstav a veľtrhov pre rok 2001
12.
Opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na podporu a organizovanie agrárneho trhu s hydinou, konzumnými vajciami, výrobkami z hydiny a z konzumných vajec. /Trhový poriadok pre hydinu/ č. j. /7 883/2000-520/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2001

Obsah:

3.
Zásady regulácie trhu mlieka a mliekarenských výrobkov v roku 2001
4.
Opatrenia MP SR, ktorými sa upravuje vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu lesa pred požiarmi číslo 326/2000-700 z 15. 11. 2000
5.
Výsledky ochodnej verejnej súťaže - mlieko na subvenčný vývoz mliekárenských výrobkov z kravského mlieka na rok 2001
6.
Výsledky obchodnej verejnej súťaže - ovčie výrobky na subvenčný vývoz v roku 2001
7.
Výsledky obchodnej verejnej súťaže na subvenčný vývoz sladu v roku 2001
8.
Zoznam povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2001 č. j. 9959/2000-620
9.
Zoznam povolených krmív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2001 č. j. 9961/2000-620
10.
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2001č. j. 9960/2000-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2001

Obsah:

1.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/2/2000 -100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
2.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2000 č. 3809/1/2000-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)