Facebook Statistics

Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie ŽoNFP

21-09-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.

  Prílohy (dokumenty na stiahnutie)  AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Kalkulačka SPP 2023 – 2027
  Agromapy
  EÚ-štrukturálne a investičné fondy
  Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
  Značka kvality
  EFSA – Temporary FC logo_socials
  Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
  Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
  Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
  INTERREG V-A SK-CZ
  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
  Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
  PRV 2007-2013
  OPRH SR 2007 - 2013
  Bestslovakfood