Facebook Statistics
Značka Kvality

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 4


Metodické usmernenie RO pre IROP č. 5


Metodické usmernenie RO pre IROP č. 6


Metodické usmernenie RO pre IROP č. 7


Metodické usmernenie RO pre IROP č. 8


Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9


Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach

31-03-2020
Aktualizácia príloh Metodického usmernenia: Z dôvodu presunu rozpočtových organizácií do hárku NJÚS RO, RO pre IROP zverejňuje aktualizáciu príloh č. 1 a č.2


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood