AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

06-12-2016

Informácia o adrese na doručenie projektových zámerov - Žiadateľ v zmysle identifikácie mestskej funkčnej oblasti Trnava predkladá PZ Sprostredkovateľskému orgánu pre IROP v písomnej papierovej forme vrátane všetkých príloh a v elektronickej forme podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa na adresu Sprostredkovateľského orgánu pre IROP:
Mesto Trnava
Trhová 3
917 71  Trnava

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)