Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019

18-12-2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 5 947 345 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 5 156 374 Eur a územie MFO 790 971 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených žiadostí o NFP v 1., 2. a 3. hodnotiacom kole (zdroj EÚ)

Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)

Bratislavský

RIÚS

549 662

218 171

331 491

MFO

587 399

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

SPOLU

1 137 061

218 171

331 491

Nitriansky

RIÚS

2 282 862

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

N/A

-

-

SPOLU

2 282 862

-

-

Trenčiansky

RIÚS

N/A

-

-

MFO

321 580

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

SPOLU

321 580

-

-

Banskobystrický

RIÚS

422 991

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

790 971

0

790 971

SPOLU

1 213 962

0

790 971

Žilinský

RIÚS

1 008 112

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

450 611

SPOLU

1 458 723

-

-

Prešovský

RIÚS

6 323 515

1 498 632

4 824 883

MFO

N/A

-

-

SPOLU

6 323 515

1 498 632

4 824 883

Košický

RIÚS

N/A

-

-

MFO

1 308 095

1 530 198

0

SPOLU

1 308 095

1 530 198

0

SPOLU

RIÚS

10 587 142

1 716 803

5 156 374

MFO

3 458 656

1 530 198

790 971

SPOLU

14 045 798

3 247 001

5 947 345

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 4. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood