Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019

11-09-2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 706 570  Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 562 744 Eur a územie MFO 2 143 826 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: