Facebook Statistics

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 29.07.2019

30-07-2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 85 813 623 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 61 412 970 Eur a územie MFO 24 400 653 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: