Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam č.3 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre územie UMR Nitrianskeho kraja

18-03-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 (ďalej len „výzva“) pre územie UMR Nitrianskeho kraja, zverejnenom dňa 05.02.2019 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13851 uzavrelo výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia pre územie UMR Nitrianskeho kraja dňa 15. marca 2019. Po tomto termíne nie možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018 a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Košického kraja, pre ktorých sa výzva uzavrela 04.10.2018, uverejnené na stránke www.mpsr.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood