Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 a IROP-PO2-SC211-2018-27, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

11-03-2019

Riadiaci orgán pre IROP v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 100/2019 zo dňa 06.03.2019 informuje žiadateľov o zmenách vyplývajúcich z navrhovanej úpravy zákona.

Navrhovaná úprava zákona sa o. i. týka úpravy dvojkolového systému výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súvislosti so zmenami uvedenými v návrhu zákona sa umožňuje podanie žiadosti o poskytnutie NFP aj tým žiadateľom, u ktorých došlo k zastaveniu posudzovania projektového zámeru z dôvodov uvedených v § 20 zákona. Zároveň sa vylučuje, aby sa v konaní o žiadosti po 1. júli 2019 aplikovali také podmienky poskytnutia príspevku, ktoré by boli v rozpore s predpismi účinnými po 1. júli 2019.

Žiadateľom, u ktorých výsledkom posudzovania projektového zámeru je OZNÁMENIE O ZASTAVENÍ POSUDZOVANIA PROJEKTOVÉHO ZÁMERU sa týmto umožňuje prihlásiť sa do následnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP do termínu stanoveného výzvou.

V súlade s návrhom zákona sa v konaní o žiadosti o NFP nebude prihliadať na výsledok posudzovania projektového zámeru, ktorým je vydanie negatívnej hodnotiacej správy alebo oznámenie o zastavení posudzovania projektového zámeru a taktiež sa nebude prihliadať na splnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka súladu žiadosti o NFP s projektovým zámerom“. 

V prípade akýchkoľvek zmien vyplývajúcich z legislatívneho procesu k návrhu zákona bude riadiaci orgán pre IROP informovať žiadateľov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood