Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 29.01.2019

05-02-2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 29.01.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 137 428 Eur (zdroj EÚ), a to pre územie UMR Nitrianskeho kraja. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke::

Samosprávny kraj RIÚS/MFO Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených žiadostí o NFP  v 1., 2., 3., 4., 5. a 6. hodnotiacom kole (zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 7. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
Trnavský RIÚS

7 787 073

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

MFO 204 923
SPOLU 7 991 996
Nitriansky RIÚS

6 268 232

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

MFO 964 343

826 915

137 428

SPOLU 7 232 575 826 915 137 428
Trenčiansky RIÚS

13 500 807

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

MFO 0
SPOLU

13 500 807

Banskobystrický RIÚS

9 643 434

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

MFO 0
SPOLU

9 643 434

Žilinský RIÚS

3 150 650

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

MFO 0
SPOLU

3 150 650

Prešovský RIÚS

7 671 641

výzva bola dňa 08.01.2018 uzavretá

MFO

1 106 584

SPOLU

8 778 225

Košický RIÚS

3 758 534

výzva bola uzavretá

MFO

943 779

SPOLU

4 702 313


Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 7. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja. 

 

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 7 stanovený na 15.03.2019, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územie UMR Nitrianskeho kraja.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Košického kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018 resp. 04.10.2018.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood