Facebook Statistics

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

05-02-2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 22 256 932 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 6 873 782 Eur a územie MFO 15 383 150 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj RIÚS/MFO Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ) Suma predložených resp. schválených  žiadostí o NFP  v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. hodnotiacom kole (zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 9. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
Bratislavský RIÚS 214 661 212 851 1 810
MFO 4 285 339 3 178 470 1 106 869
SPOLU 4 500 000 3 391 321 1 108 679
Trnavský RIÚS 12 117 530 výzva bola dňa 05.12.2018 uzavretá
MFO 2 851 184 990 626 1 860 558
SPOLU 14 968 714 990 626 1 860 558
Nitriansky RIÚS 4 355 975 výzva bola dňa 16.07.2018 uzavretá
MFO 5 006 233
SPOLU 9 362 208
Trenčiansky RIÚS 6 636 785 2 039 111 4 597 674
MFO 4 355 975 2 334 527 2 021 448
SPOLU 10 992 760 4 373 638 6 619 122
Banskobystrický RIÚS 6 335 963 5 914 009 421 954
MFO 7 523 957 759 029 6 764 928
SPOLU 13 859 920 6 673 038 7 186 882
Žilinský RIÚS 9 856 358 10 990 148 0
MFO 3 817 266 277 533 3 539 733
SPOLU 13 673 624 11 267 681 3 539 733
Prešovský RIÚS 4 145 474 výzva bola dňa 05.12.2018 uzavretá
MFO 4 733 559 výzva bola dňa 16.07.2018 uzavretá
SPOLU 8 879 033 výzva bola uzavretá
Košický RIÚS 4 880 846 3 028 502 1 852 344
MFO 713 588 623 974 89 614
SPOLU 5 594 434 3 652 476 1 941 958
VÝZVA SPOLU RIÚS 48 543 592 22 184 621 6 873 782
MFO 33 287 101 8 164 159 15 383 150
SPOLU 81 830 693 30 348 780 22 256 932

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 9. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.
Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.

 

Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 21.03.2019, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územie RIÚS Žilinského kraja.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zverejnením tejto informácie nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood