Facebook Statistics

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

22-06-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
vydáva dokument

AKTUALIZÁCIA č. 4

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)