Facebook Statistics

Oznam č.3 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre územie UMR Nitrianskeho kraja

18-03-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v súlade s oznamom č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 (ďalej len „výzva“) pre územie UMR Nitrianskeho kraja, zverejnenom dňa 05.02.2019 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13851 uzavrelo výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia pre územie UMR Nitrianskeho kraja dňa 15. marca 2019. Po tomto termíne nie možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018 a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre UMR Košického kraja, pre ktorých sa výzva uzavrela 04.10.2018, uverejnené na stránke www.mpsr.sk.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood