Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Žilinského kraja

05-02-2019

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie sa nachádza v území RIÚS Žilinského kraja, že z dôvodu vyčerpania alokácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 (ďalej len „výzva“) plánuje uzavrieť výzvu dňa 21.03.2019. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre RIÚS Žilinského kraja v rámci výzvy. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedenom RIÚS, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja a v ozname č. 2 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.