Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

12-12-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)