Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre UMR Košického kraja

04-09-2018

C.      Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre UMR Košického kraja.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Košického kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedeného UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 (ďalej len „výzva“) dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené UMR na výzvu a zároveň nie je dopyt zo strany žiadateľov. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre UMR Košického kraja dňa 04.10.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedený UMR v rámci výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk, pre ktorých sa výzva uzavrela dňa 08.01.2018.