Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja

17-08-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja, zverejnenom dňa 16.07.2018 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13140, uzavrelo výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja dňa 16. augusta 2018. Po tomto termíne nie možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedeného RIÚS.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.