Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre územie UMR Banská Bystrica s kódom IROP-PO2-SC223-2017-22

20-07-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2017-22 , zverejnenom dňa 20.06.2018 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13035, uzavrie výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre územie UMR Banská Bystrica dňa 20. júla 2018. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.