Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

13-07-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje žiadateľov, že v súlade s oznamom č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14, zverejnenom dňa 07.06.2018 na webovom sídle ministerstva http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12981, uzavrie výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní dňa 13. júla 2018. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.