Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2017-22 pre územie UMR Banská Bystrica k 19.06.2018 a Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2017-22 pre územie UMR Banská Bystrica

20-06-2018

A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2017-22 pre územie UMR Banská Bystrica k 19.06.2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ), pričom suma predložených ŽoNFP v rámci 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy je 7 612 956 Eur (zdroj EÚ).

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: 
IROP-PO2-SC223-2017-22, pre územie UMR Banská Bystrica:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 20.07.2018.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

B. Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2017-22 pre územie UMR Banská Bystrica

 Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie UMR Banská Bystrica v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2017-22 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenenú na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu dňa 20.07.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 [1]Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov