Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktualizácia oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22, určenú pre územie UMR Banská Bystrica, k 03.04.2018

04-04-2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ), pričom suma predložených ŽoNFP v rámci prvého hodnotiaceho kola výzvy je 7 612 955,81 Eur (zdroj EÚ).