Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja ku dňu 04.12.2017

03-11-2017

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v území RIÚS Trnavského kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedeného RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre vyššie uvedený RIÚS. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP uzavrie výzvu pre RIÚS Trnavského kraja dňa 04.12.2017. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre RIÚS Trnavského kraja v rámci výzvy.

Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedenom RIÚS sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.

Zverejnením tohto oznamu nie sú žiadnym spôsobom dotknuté informácie uvedené v ozname č. 1 o uzavretí výzvy pre RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja uverejnené na stránke www.mpsr.sk.