Facebook Statistics

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

03-11-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 02. novembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameranú na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy (ďalej len „výzva“). Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP predložených v 3. a 4. hodnotiacom kole, čím dochádza k pokrytiu záujmu zo strany všetkých oprávnených subjektov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood