Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja

10-10-2017

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 (ďalej len „výzva“) dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIUS/UMR na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP uzavrie výzvu pre vyššie uvedené RIUS/UMR dňa 10.11.2017. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIUS/UMR v rámci výzvy.

Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedených RIUS/UMR, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.