Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

22-12-2016

č. IROP-PO2-SC222-2016-13

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)