Facebook Statistics

Odbor finančného riadenia SPP a technickej pomoci

Nové pracovné miesta

04-05-2012

(02.05.2012; Roľnícke noviny; č. 18, s. 4; lett)

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek vidí riešenie vysokej nezamestnanosti na slovenskom vidieku aj v obnove poľnohospodárskej výroby formou malých produkčných jednotiek.

BRATISLAVA. "Pri tvorbe vládneho programu sme rozmýšľali, ako by ministerstvo pôdohospodárstva mohlo prispieť k riešeniu problému vysokej nezamestnanosti. Myslím si, že je tu priestor aj vzhľadom na to, ako som si prečítal východiská budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, kde je možné zakladať malé produkčné jednotky v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby. Tieto sú vhodné práve do tých oblastí, kde nedokážeme dotiahnuť priemysel," uviedol Ľ. Jahnátek pre TASR.

"Bolo by to konkrétne zamerané na zakladanie družstiev či roľníckych spolkov, ktoré by obnovili špeciálnu rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Boli by to malokapacitné jednotky, ktoré by si svoj predaj riešili lokálnym marketingom, čiže by neboli odkázané na obchodné reťazce," dodal.

Ako nám povedal Alexander Čarný, riaditeľ Odboru štátnej pomoci a národných podpôr MP a RV SR, na základe štatistických údajov jedno pracovné miesto vytvorené v agrárnom sektore dokáže generovať 3,1 pracovných miest v národnom hospodárstve. Vyplýva to z toho, že poľnohospodársky produkt treba dopraviť na spracovanie, spracovať, dopraviť do obchodu a predať. "Preto by bolo vhodné, aby sa v budúcom období formou štátnej pomoci podporilo vytváranie pracovných miest v poľnohospodárstve a lesníctve," konštatoval A. Čarný.

"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyčlenilo na podporu zamestnanosti v roku 2012 asi dva milióny eur. V procese schvaľovania je schéma štátnej pomoci, podľa ktorej by bolo možné poskytnúť štátnu pomoc do výšky 50 % z nákladov na mzdy, ak sa vytvorí nové pracovné miesto v trvaní 12 mesiacov pre znevýhodneného zamestnanca. Značne znevýhodneným zamestnancom je pritom ten občan, ktorý napríklad počas predchádzajúcich 6 mesiacov nemal pravidelné platené zamestnanie. Ak by sme rátali s priemernou mesačnou mzdou v poľnohospodárstve vo výške 580 eur, potom by bolo možné z alokovaných peňazí v kapitole rezortu vytvoriť zhruba 574 nových pracovných miest," dodal.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood