Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2016

Kontrakt č. 655/2015-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 656/2015-520/MPRSVR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood