Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2014

Kontrakt č. 141/2014-640/MPRV SR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kontrakt č. 470/2013-310/MPRV SR

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva


Kontrakt č. 491/2013-610/MPRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 492/2013-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 493/2013-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 494/2013-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 495/2013-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 496/2013-520/MPRV SR

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 497/2013-640/MPRV SR

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR

Výskumný ústav potravinársky

Kontrakt č. 514/2013-520/MPRV SR

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Kontrakt č. 515/2013-510/MPRV SR

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Kontrakt č. 516/2013-510/MPRV SR

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood