Facebook Statistics
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň

12-09-2018

Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

 

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.3.2017

Alokácia výzvy: 33 328 116 €

 

Spolu 158 predložených projektov v hodnote 50 334 954 € (EÚ zdroje)

Spolu bolo v 1., 2., 3. a 4. kole schválených 83 projektov v celkovej sume 25 758 353 €

 

 

Uzavretie 1. kola výzvy – 30.6.2017:

 • predložených – 70 projektov v hodnote  21 229 969 €
 • k 18.01.2018 je schválených 42 projektov v hodnote 13 731 070 €
 • neschválené projekty – 13 projektov v hodnote 3 782 276 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 15 projektov v hodnote 3 710 035 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 2. kola výzvy – 29.9.2017:

 • predložených – 44 projektov v hodnote  15 906 062,50 €
 • k 16.03.2018 je schválených 20 projektov v hodnote 6 506 575,09 €
 • neschválené projekty – 17 projektov v hodnote 6 422 618,31 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 6 projektov v hodnote 2 606 066,99 € žiadaných EÚ zdrojov
 • prebieha konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 1 projekt v hodnote 359 868,78 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 3. kola výzvy – 08.01.2018

 • predložených –  17 projektov v hodnote  5 423 060 €
 • k 16.05.2018 je schválených 13 projektov v hodnote 3 263 854,66 €
 • neschválené projekty – 3 projektov v hodnote 1 996 684, 97 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 1 projektov v hodnote 162 350 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 4. kola výzvy – 09.04.2018

 • predložených –  16 projektov v hodnote  4 462 956 €
 • k 7.9.2018 je schválených 8 projektov v hodnote 2 256 853 €
 • neschválené projekty – 1 projekt v hodnote 160 393 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 6 projektov v hodnote 1 906 838 € žiadaných EÚ zdrojov
 • prebieha konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 1 projekt v hodnote 130 708 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola – 09.07.2018

 • Predložené projekty – 11 projektov v celkovej sume 3 312 906 €
 • Stav: prebieha administratívne overovanie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood