Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na cyklotrasy

12-09-2018

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.12.2016

Alokácia výzvy: 81 830 693 €

 

Spolu 147 predložených projektov v hodnote 79 890 089 € (EÚ zdroje)

Spolu bolo v 1., 2., 3. a 4. kole schválených 76 projektov v celkovej sume 36 416 118 €

 

Uzatvorenie 1. kola výzvy – 21.3.2017

 • predložených – 35 projektov v hodnote  15 697 502 €
 • schválených 29 projektov  v hodnote 13 481 554 €
 • 2 projekty boli neschválené v hodnote 231 850 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 1 893 701 € žiadaných EÚ zdrojov

                            

Uzatvorenie 2. kola výzvy – 21.6.2017

 • predložených – 21 projektov  v hodnote 8 583 929 €
 • schválených 15 projektov v hodnote 6 316 198 €
 • pri 3 projektoch bolo zastavené konanie v administratívnom overovaní v hodnote 1 314 966 €
 • 1 projekt bol stiahnutý žiadateľom v hodnote 715 309 € žiadaných EÚ zdrojov
 • 2 projekty boli neschválené v hodnote 203 611 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzatvorenie 3. kola výzvy – 21.9.2017

 • predložených –  31 projektov v hodnote  17 639 247  €
 • schválených 20 projektov v hodnote 11 345 389 €
 • 7 projektov bolo neschválených v hodnote 3 958 415 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 2 313 757 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzatvorenie 4. kola výzvy – 21.12.2017

 • predložených –  31 projektov v hodnote  19 729 454 €
 • schválených 12 projektov v hodnote 5 272 977 €
 • 1 projekt bol neschválený v hodnote 139 975 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 11 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 9 019 748 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 7 projektoch prebieha konanie o ŽoNFP v hodnote 5 271 497 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola– 21.03.2018

predložených – 9 projektov v celkovej sume 4 720 743 €
Stav:     administratívne overovanie ukončené

 

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola– 21.06.2018

predložených – 20 projektov v celkovej sume 13 519 214 €
Stav: prebieha administratívne overovanie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood