Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na verejnú osobnú dopravu

12-09-2018

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.12.2016

Alokácia výzvy: 37 240 103 €

Spolu 48 predložených projektov v hodnote 36 872 940 € (EÚ zdroje)

V 1., 2., 3. a 4. kole výzvy spolu 25 schválených projektov v hodnote 23 074 094 € (EÚ zdroje)

Uzatvorenie 1. kola výzvy – 15.3.2017

predložených – 11 projektov v hodnote 10 273 536 €
schválených 8 projektov  v hodnote 8 393 547 €
neschválený 1 projekt v hodnote 710 835 €
zastavené konanie / projekt stiahnutý žiadateľom –  2 projekty v hodnote 1 985 807 €                           

Uzatvorenie 2. kola výzvy – 30.6.2017

predložených – 21 projektov  v hodnote 15 200 857 €
schválených 10 projektov v hodnote 9 433 262 €
neschválené 4 projekty v hodnote 1 676 559 €
zastavené konanie / projekt stiahnutý žiadateľom – 5 projektov v hodnote 1 798 658 €
prebieha konanie o 2 žiadostiach o poskytnutie NFP v hodnote 2 232 502 €

Uzatvorenie 3. kola výzvy – 2.10.2017

predložených –  9  projektov v hodnote 9 082 542 €
schválených 5 projektov v hodnote 4 114 736 €
neschválených 3 projektov v hodnote 4 882 740 €
zastavené konanie / projekt stiahnutý žiadateľom – 1 projekt v hodnote 71 093 €

Uzatvorenie 4. kola výzvy – 8.1.2018

predložených – 4 projektov v hodnote 1 575 322 €
schválené 2 projekty v hodnote 1 132 549 €
neschválený 1 projekt v hodnote 96 729 € žiadaných EÚ zdrojov
zastavené konanie – 1 projekt v hodnote 112 855 € žiadaných EÚ zdrojov

Uzatvorenie 5. kola výzvy – 9.4.2018

predložené – 1 projekt v hodnote 342 538 €
stav: administratívne overovanie skončené

Uzatvorenie 6. kola výzvy – 9.7.2018

predložené – 2 projekty v hodnote 398 145 €
stav: prebieha administratívne overovanie

Výzva je uzavretá pre územie: RIÚS NR, RIÚS BB, RIÚS ZA, UMR NR, UMR TN, UMR PO, RIÚS TN

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood