Facebook Statistics
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Vyhodnotenia I. kola výzvy na ZŠ RIÚS Banská Bystrica, RIÚS Trnava, UMR Košice, UMR Trenčín, UMR Prešov, UMR Bratislava, UMR Žilina, UMR Trnava

02-07-2018

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy – 15.5.2017:

Územie RIÚS Banská Bystrica:

 • predložených – 49 projektov v hodnote 5 404 442,81 € (zdroje EÚ)
 • schválených 34 projektov v hodnote 3 954 241,80 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 11 projektov v hodnote 1 066 822,84 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie 4 projekty v hodnote 355 747,35 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie RIÚS Trnava:

 • predložených – 50 projektov v hodnote  4 841 041,82 € (zdroje EÚ)
 • schválených 24 projektov v hodnote 2 531 655,02 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 23 projektov v hodnote 2 050 325,83 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie 3 projekty v hodnote 237 567,62 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Košice:

 • predložených –  15 projektov v hodnote 1 668 621,47 € (zdroje EÚ)
 • schválených 14 projektov v hodnote 1 560 674,68 € (zdroje EÚ)
 • zastavené konanie 1 projekt v hodnote 100 011,56 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Trenčín:

 • predložených – 11 projektov v hodnote 534 194,08 € (zdroje EÚ)
 • schválených 7 projektov v hodnote 287 178,48 € (zdroje EÚ)
 • neschválené 4 projekty v hodnote 235 302,24 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Prešov:

 • predložených – 15 projektov v hodnote 1 112 474,97 €  (zdroje EÚ)
 • schválené 4 projekty v hodnote 339 985,76 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 11 projektov v hodnote 769 215,24 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Bratislava:

 • predložených – 49 projektov v hodnote 2 548 397,83 € (zdroje EÚ)
 • schválených 39 projektov v hodnote 2 051 709,48 € (zdroje EÚ)
 • neschválené 3 projekty v hodnote 206 549,43 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie 7 projektov v hodnote 245 993,77 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Žilina:

 • predložených – 18 projektov v hodnote 1 696 025,93 € (zdroje EÚ)
 • schválených 10 projektov v hodnote 914 397,63 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 8 projektov v hodnote 775 554,11 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Trnava:

 • predložených – 6 projektov v hodnote 513 726,83 € (zdroje EÚ)
 • schválených 6 projektov v hodnote 503 266,15 € (zdroje EÚ)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood