Facebook Statistics
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ_RIÚS Prešov, RIÚS Košice, UMR Nitra, UMR Banská Bystrica

12-06-2018

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy – 15.5.2017:

Územie RIÚS Prešov:

 • predložených – 98 projektov v hodnote 9 633 239,83 € (zdroje EÚ)
 • schválených 67 projektov v hodnote 7 374 744,17 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 28 projektov v hodnote 1 942 960,26 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie/ neschválené v procese administratívneho overovania 3 projekty v hodnote 240 109,50 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie RIÚS Košice:

 • predložených – 66 projektov v hodnote  4 867 300,66 € (zdroje EÚ)
 • schválených 23 projektov v hodnote 1 812 460,88 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 35 projektov v hodnote 2 469 451,75 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie – 8 projektov v hodnote 547 041,07 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Nitra:

 • predložených –  13 projektov v hodnote 699 456,19 € (zdroje EÚ)
 • schválených 13 projektov v hodnote 698 665,68 € (zdroje EÚ)

Územie UMR Banská Bystrica:

 • predložených – 13 projektov v hodnote 1 706 950,29 € (zdroje EÚ)
 • schválených 13 projektov v hodnote 1 684 622,57 € (zdroje EÚ)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood