Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

24-10-2018

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva nadväzuje na výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9, ktorá bola vyhlásená dňa 27.07.2018 a uzatvorená dňa 08.10.2018.

Hlavným zameraním výzvy je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti deti materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 045 798 EUR (zdroj EÚ).

 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj(zdroj EÚ) Alokácia pre RIÚS(zdroj EÚ) Alokácia pre MFO[1](zdroj EÚ)
Bratislavský 1 137 061 549 662 587 399
Trnavský výzva sa nevyhlasuje výzva sa nevyhlasuje výzva sa nevyhlasuje
Nitriansky 2 282 862 2 282 862 výzva sa nevyhlasuje
Trenčiansky 321 580 výzva sa nevyhlasuje 321 580
Banskobystrický 1 213 962 422 991 790 971
Žilinský 1 458 723 1 008 112 450 611
Prešovský 6 323 515 6 323 515 výzva sa nevyhlasuje
Košický 1 308 095 výzva sa nevyhlasuje 1 308 095
SPOLU 14 045 798 10 587 142 3 458 656

 

[1] mestská funkčná oblasť, resp. UMR – príloha č.10 výzvy

Oprávnení žiadatelia:

  • A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • B. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • C. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
  • D. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Oprávnené aktivity:

  • výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.