Vyhodnotenie 4. kola výzvy na cyklotrasy

12-09-2018

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.12.2016

Alokácia výzvy: 81 830 693 €

 

Spolu 147 predložených projektov v hodnote 79 890 089 € (EÚ zdroje)

Spolu bolo v 1., 2., 3. a 4. kole schválených 76 projektov v celkovej sume 36 416 118 €

 

Uzatvorenie 1. kola výzvy – 21.3.2017

 • predložených – 35 projektov v hodnote  15 697 502 €
 • schválených 29 projektov  v hodnote 13 481 554 €
 • 2 projekty boli neschválené v hodnote 231 850 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 1 893 701 € žiadaných EÚ zdrojov

                            

Uzatvorenie 2. kola výzvy – 21.6.2017

 • predložených – 21 projektov  v hodnote 8 583 929 €
 • schválených 15 projektov v hodnote 6 316 198 €
 • pri 3 projektoch bolo zastavené konanie v administratívnom overovaní v hodnote 1 314 966 €
 • 1 projekt bol stiahnutý žiadateľom v hodnote 715 309 € žiadaných EÚ zdrojov
 • 2 projekty boli neschválené v hodnote 203 611 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzatvorenie 3. kola výzvy – 21.9.2017

 • predložených –  31 projektov v hodnote  17 639 247  €
 • schválených 20 projektov v hodnote 11 345 389 €
 • 7 projektov bolo neschválených v hodnote 3 958 415 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 4 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 2 313 757 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzatvorenie 4. kola výzvy – 21.12.2017

 • predložených –  31 projektov v hodnote  19 729 454 €
 • schválených 12 projektov v hodnote 5 272 977 €
 • 1 projekt bol neschválený v hodnote 139 975 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 11 projektoch bolo zastavené konanie hodnote 9 019 748 € žiadaných EÚ zdrojov
 • pri 7 projektoch prebieha konanie o ŽoNFP v hodnote 5 271 497 € žiadaných EÚ zdrojov

 

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola– 21.03.2018

predložených – 9 projektov v celkovej sume 4 720 743 €
Stav:     administratívne overovanie ukončené

 

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola– 21.06.2018

predložených – 20 projektov v celkovej sume 13 519 214 €
Stav: prebieha administratívne overovanie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)