Facebook Statistics

Oznam o organizovaní workshopu – Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v rámci ŠC 5.1.1

10-11-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať o plánovanom workshope, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 5.1.1  - Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v programovom období 2014-2020. 

Workshop sa uskutoční v termínoch:

Dátum: 20.november 2017
Miesto: Krajská knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice, 040 01
Čas: 13:00 hod.

 

Dátum: 21.november 2017
Miesto: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01, Veľká sieň
Čas: 10:00 hod.

 

Dátum: 22.november 2017
Miesto: MPRV SR, Račianska 153/A, Bratislava, 831 53, zasadačka-1.poschodie
Čas: 9:00 hod.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood