Facebook Statistics

Aktuality

Horizont 2020

22-02-2016

ERA-NET SusAn (Európsky výskumný priestor pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie) je nadnárodný projekt, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2015. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom rámcového výskumného a inovačného grantového programu EÚ Horizont 2020 - nástroj ERANET Cofund.

Medzinárodné konzorcium ERA-NET SusAn, ktorého členom je aj MPRV SR, vyhlasuje 1. spoločnú spolufinancovanú výzvu na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn. Cieľom 1. spolufinancovanej výzvy v rámci projektu je osloviť rôznych aktérov v sektore živočíšnej produkcie k spolupráci v nadnárodných výskumných konzorciách pre rozvoj trvaloudržateľného sektora živočíšnej produkcie v EÚ. Konečný termín na predkladanie prvotných návrhov projektov je 29.3.2016. Viac informácií k výzve je uvedených v priloženom súbore.

Informácia

Aktuálne výzvy!Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood