Facebook Statistics

Aktuality

Signalizácia v ochrane rastlín - choroby skladovaných zemiakov

25-10-2012

na obdobie 15.10.2012 – 31.3.2013.

Zemiaky patria medzi plodiny, ktoré sú napádané chorobami nielen na poraste, ale infekcie sa šíria na hľuzách aj pri skladovaní. Pri výrobe zemiakov vznikajú choroby v troch fázach: pri pestovaní, pri zbere a manipulácii s hľuzami a pri skladovaní.

Vo fáze pestovania napáda hľuzy najrozšírenejšia hubová choroba zemiakov pleseň zemiaková (Phytophthora infestans). Šíri sa pri vlhkosti vzduchu 80 %, pri teplotách 12-23°C, ak trvajú najmenej dva dni za sebou. Na listoch sa napadnutie šíri od okrajov listov ako sivobiele až hnedé lézie, podobné olejovým škvrnám, ktoré splývajú a neskôr sa na ich spodnej strane tvorí šedý povlak spórangiofórov so spórangiami. Na nich sa tvoria zoospóry. Napadnutie hľúz závisí od množstva zrážok, ktoré splavia zoospóry do zeme. V rokoch so silným výskytom plesne je najlepšou prevenciou napadnutia hľúz rýchly zber zemiakov. Urýchlené ukončenie vegetácie je potrebné pri napadnutí vňate 5-20 %. Na hľuzách sú viditeľné mierne priehlbené olivovo-šedé škvrny na pokožke, dužina pod nimi je hrdzavo hnedá a kompaktná. Takto napadnuté hľuzy nie sú vhodné na konzum a pri sadive sú primárnym zdrojom infekcie pre budúci rok. Najväčšie nebezpečenstvo napadnutia hľúz je pri zbere, pričom infekčný cyklus prebehne až v sklade. Sekundárne poškodené hľuzy napádajú pôvodcovia mokrej hniloby. Z toho dôvodu treba zemiaky pred uskladnením vytriediť a skladovať pri teplote do 6°C. Morenie sadivových zemiakov je nedostatočné, nie sú autorizované fungicídy. Chemickou ochranou je aplikácia fungicídov počas vegetácie v 10-14-dňových intervaloch.

Mokrá hniloba zemiakov (Erwinia carotovora). Baktérie tejto choroby prežívajú v pôde a vnikajú do novovysadených hľúz cez poranenia. Prejavujú sa najskôr na byliach hnedočiernym sfarbením, zahnívaním a dajú sa ľahko vytiahnuť z pôdy. Listy sú stuhnuté, vzpriamené, zvinuté k lícnej strane. Pletivo hľúz má najskôr ružovkastú farbu, neskôr sčernie a zemiaky sa menia na zapáchajúcu kašovitú hmotu. Hlavná škodlivosť sa prejavuje vo forme hniloby počas skladovania. Ochrana spočíva v používaní zdravého sadiva, zabránení tvorby vodného filmu na hľuzách ich vysušením pred uskladnením, triedení hľúz počas skladovania a výsadbe do vyhriatej pôdy. Nesadiť zemiaky 2 roky po sebe. Chemická ochrana nie je možná.

Suchá hniloba zemiakov (Fusarium solani, Fusarium sambucinum) prežíva v pôde a do hľúz sa dostáva cez poranenia. Prejavuje sa hnedými škvrnami na povrchu hľúz na miestach poškodenia. Čerstvá hniloba je mokrá, neskôr je pletivo hnedé, prachovité. V hľuzách vznikajú trhliny s bielym mycéliom, na povrch prerážajú ostrovčeky mycélia oválneho tvaru a na svetle sa sfarbujú na ružovo alebo modrasto. Na porastoch vädnú celé rastliny, čo je spôsobené spráchnivením materskej hľuzy. Prevenciou je skladovanie zdravých zemiakov bez prímesí pôdy, choroba má totiž vlastnosť šíriť sa v skladoch od hľuzy k hľuze. Počas skladovania udržiavajte teplotu pod 6°C, vysádzajte len zdravé hľuzy. Chemická ochrana je v morení sadiva prípravkami Dithane M 45 a Novozir MN 80. Ak musíte už namorené zemiaky skŕmiť, môžete tak urobiť až po 92 dňoch a umytí hľúz.

Alternáriová škvrnitosť zemiakov, synonymum hnedá škvrnitosť listov (Alternaria porri f. sp. solani) prežíva bežne v pôde aj niekoľko rokov. Rastliny napáda po oslabení spôsobenom stresom (chlad, vlhké stanovište, vysoké teploty, tieň a pod.). Konídie sa šíria vetrom a vnikajú do rastliny prieduchmi a pokožkou. Rozvíja sa pri teplote okolo 25°C a pri vysokej vlhkosti vzduchu (hmly, časté zrážky). Príznaky sa po napadnutí prejavia veľmi rýchlo drobnými ostro ohraničenými škvrnami hnedej farby. Pri žilnatine sa škvrny tiahnu pozdĺžne, rovnako na stonkách. Zo začiatku škvrny pripomínajú pleseň zemiakovú, neskoršie sa na nich tvoria koncentrické kruhy a pletivo nekrotizuje. Na hľuzách sa tiež prejavuje tmavohnedými preliačenými škvrnami na pokožke, pletivo pod nimi tvorí suchá hniloba. Nekróza nepreniká hlboko do dužiny, ale pri silnom napadnutí hľuza usychá. Napadnutiu sa dá predchádzať ošetrovaním porastov fungicídmi.

Obyčajná chrastavitosť zemiaka (Streptomyces scabies) sa tiež najviac prejavuje na hľuzách. Baktérie sa bežne nachádzajú v pôde, do rastliny prenikajú cez mladé lenticely v suchom období. K infekcii nedochádza vo vlhkej pôde. Vyskytuje sa na ľahších pôdach a pôda je jediným zdrojom infekcie. Na hľuzách sa tvoria lézie korkovitého vzhľadu s vyvýšeným okrajom alebo tvoriace priehlbiny. Môžu splývať a pokrývať celý povrch hľuzy. Napadnutie neznižuje úrodu, ale kvalitu hľúz, zvyšuje odpad pri čistení, zhoršuje skladovateľnosť. Chemická ochrana nie je možná.

Integrovaná ochrana proti šíreniu chorôb skladovaných zemiakov znamená predchádzať napadnutiu:

 • vhodným striedaním plodín,
 • používaním len uznaného sadivového materiálu,
 • morením sadiva,
 • vysádzaním zemiakov do vyhriatej pôdy,
 • vyrovnanou výživou,
 • fungicídnou ochranou.

Pri zbere a manipulácii so zemiakmi treba dodržať základné pravidlá:

 • zber za suchého počasia,
 • pri vysýpaní zvoliť čo najmenšiu výšku,
 • osušiť povrch zemiakov ponechaním v suchom prostredí 1-2 týždne pri teplotách 12-15°C,
 • triediť hľuzy až po osušení,
 • odstraňovať prímesí pôdy a kameňov,
 • manipulovať so zemiakmi čo najmenej,
 • netriediť studené zemiaky.

Pred uskladnením je možná dezinfekcia skladov prípravkami Dithane M 45, Dithane DG Neotec a Novozir MN 80 v 0,3-0,5 % koncentrácii, max. 1 % alebo prípravkom Ekokalkon.
V skladoch treba:

 • dodržiavať stabilnú teplotu, zemiaky citlivé na nízke teploty sa uskladňujú pri +5 až +7 °C, málo citlivé pri +3 až +4°C a ostatné pri +4 až +5°C,
 • optimálna vlhkosť vzduchu na uskladnenie zemiakov je 85 až 90 %,
 • je potrebné dostatočné vetranie, najmenej 10 m3 za 1 h na 1 t zemiakov,
 • zabrániť kondenzácii vody na hľuzách.

Ak sú skládkové choroby na hľuzách rozšírené, nie je možné ich triediť na linkách, aby neboli kontaminované zdravé hľuzy, ale ručne. Pri vyskladňovaní do obchodnej siete je vhodné hľuzy zahriať na 10-12°C.

Ďalšie poškodenia zemiakov v skladoch, ktoré sa prejavujú škvrnitosťami a zmenou farby dužiny, ale sú menej významné, sú šedivosť a hrdzavosť dužiny zemiakov, vločkovitosť zemiakov, poškodenie nízkymi teplotami a mrazom, zaparenie hľúz. Predchádzať im je možné správnou agrotechnikou a uskladnením.

Na záver musím znovu spomenúť choroby zemiakov, ktoré sa na našom území zatiaľ vyskytli iba lokálne a boli úspešne potlačené, ale sú zaradené medzi nebezpečné ochorenia, ktoré môžu byť na naše územie zavlečené: baktériová krúžkovitosť zemiaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) a hnedá hniloba zemiaka (Ralstonia solanacearum, synonymum Pseudomonas solanacearum). Obidve tieto bakteriózy monitorujú fytoinšpektori ÚKSÚP-u u pestovateľov, predajcov, v obchodnej sieti a na hraničných prechodoch EÚ.

Príznaky baktériovej krúžkovitosti zemiaka (skratka CMS) sa objavujú pri dokvitaní, spodné listy usychajú. Okraje listov sa zvinujú nahor. V neskorších fázach sú cievne zväzky obklopené žltohnedou oblasťou, mäknú. Po stlačení hľuzy sa pletivá cievnych zväzkov ľahko oddeľujú a vyteká z nich krémovo sfarbený sliz podobný syru, bez zápachu. Na šupke sú nepravidelné hviezdicovité praskliny.

Hnedá hniloba zemiaka (skratka RS) sa prejavuje vädnutím listov počas dňa a ich opätovným vzpriamovaním počas noci. Na stonkách sú vpadnuté miesta, listy majú bronzovité sfarbenie. Po rozrezaní cievnych zväzkov z nich vyteká belavý bakteriálny sliz. Na priereze hľuzy vidieť hnednutie a odumieranie vodivých pletív s krémovým bakteriálnym slizom, neskôr sa v hľuzách tvoria dutiny. Pletivo hľuzy zostáva pevné, na povrchu hľuzy sú tmavopurpurové škvrny, prípadne praskliny.
Chemická ochrana porastov proti týmto bakteriózam nie je možná, základom ochrany je šľachtenie na rezistenciu, zdravé sadivo a striedanie plodín.

Nariadenie vlády SR č.113/2007 Z. z. ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka. Nariadenie vlády SR č.119/2007 Z. z. ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka.

Ďalšie nariadenie vlády SR č.507/2009 Z. z. ustanovuje opatrenia na ochranu proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového. Pri zistení týchto nebezpečných organizmov je potrebné hľuzy konzumných a priemyselných zemiakov zneškodniť. Sadivové zemiaky a pozemky podliehajú zvláštnemu režimu. Problému rakoviny zemiakov a háďatka zemiakového sa budeme venovať v niektorej nasledovnej signalizácii podrobnejšie.

Ing. Alena Škuciová
ÚKSÚP – OOR Topoľčany
15.10.2012


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood